Hensyn til kommende generasjoner er forankret i flere urfolksgruppers filosofi, som en måte å forvalte resurser på og sørge for framtidig velstand. Iroquois, en forening av flere indianerstammer i Nord Amerika har i sin «grunnlov» (The Great Law of Iroquois) fastsatt at en leder skal:  «Look and listen for the welfare of the whole people and have always in view not only the present but also the coming generations, even those whose faces are yet beneath the surface of the ground — the unborn of the future Nation.»

Image

I 1998 møttes urfolk fra hele verden i Karasjok, ut av dette møtet kom Karasjok Erklæringen. Utdrag fra erklæringen sier: «…Våre liv og vår åndelige arv står hele tiden, og i økende grad, overfor trusler. Vi trues av gruvedrift, tiltak for bevaring av ville dyr, tømmerhogst, vannkraftutbygging, militære installasjoner, øko-turisme og andre prosjekter. Denne utviklingen truer også våre språk. I tillegg har de grensene som kolonialismen trakk opp ved dannelsen av moderne stater, fragmentert og forstyrret våre folks måte å leve på. Ikke en gang våre hellige steder er unntatt fra slik vannhelligelse. Disse truslene har sin bakgrunn i utviklingsmodeller som rike, industrialiserte land har brakt med seg. Dette er land som forsøker å utnytte naturressurser uten hensyn til kommende generasjoner.»

Stadig flere rapporter forteller oss at økende klimaforandringer i stor grad er menneskeskapte og at jordens bæreevne er alvorlig truet. Temperaturøkninger skjer raskere enn forventet og isen på polområdene smelter faretruende fort. Dette truer ikke bare urfolk, selv om de kanskje merker det på kroppen før andre, dette er reelle farer for alles barn, barnebarn og de kommende syv generasjoner.

“We cannot simply think of our survival; each new generation is responsible to ensure the survival of the seventh generation. Indigenous people are the poorest of the poor and the holders of the key to the future survival of humanity.” -Chief Lyon, member of the Onondaga Nation Council of Chiefs of the Six Nations of the Iroquois Confederay  

Image

Chief Lyon

Det er mange eksempler på at urfolk har spirituelle forhold til naturen og sterke bånd til sin slekt, både den som har gått og den som skal komme. Mange urfolk har overlevd årevis med undertrykkelse og motgang på grunn av deres evne til å leve i tråd med sine tradisjoner og i pakt med naturen på måter som i takt med voksende vestlig modernisering har blitt stemplet som usivilsert og bakvendt.

Vi har mye å lære av urfolks nære forhold til naturen og deres ansvarsfølelse for kommende generasjoner. Det er vel naturlig å lovprise friskt vann, ren luft og god jord som vi kan dyrke mat i, det er jo tross alt dette som gir oss liv og mulighet til å føre slekten videre. Å sette olje og økonomisk vekst over livsviktige resurser er jo egentlig det som er usivilisert og bakvendt…

Siv Maren Sandnæs