I dag låner vi penger på kryss og tvers av landegrenser. Stater vil starte opp industri og trenger startkapital, selskap vil utvide konsernet eller kanskje flytte den utenlands. Uansett må det mye kapital til! Dette løses gjennom finansmekanismenes mulighet for låneopptak og långivning. Men hva går pengene egentlig til? Hvor mye blir undersøkt før Oljefondet eller norske banker låner ut penger eller kjøper opp obligasjoner i utlandet? Hvem blir påvirket av de endringene som følger et gjennomført lån?

Dessverre opplever man i dag at det er alt for få krav til å undersøke hvilke konsekvenser det gjeldende lån vil ha for lokalbefolkningen, for miljøet og for landets eller virksomhetens økonomi. Er det bærekraftig? Rettningslinjer for slike krav omhandler FN-prinsippene for ansvarlig låneopptak og långivning. Prinsippene ble til i 2009 og er fortsatt under utvikling. Norge er en pådriver for å utvikle prinsippene ved at de har støttet arbeidet gjennom å finansiere en handlingsplan for implementering av prinsippene. Denne ble gitt ut i år, og er nettopp blitt diskutert på FN-møte i Geneve den 11. november.

FN-prinsippene om ansvarlig låneopptak og långivning er delt opp i 2 deler med 7 punkter som omhandler långivers ansvar og 8 punkter som omhandler låntakers ansvar. Det er veldig nytt å legge så mye ansvar på långiver da man tidliger har sett det som låntakerens ansvar å handle rett. I punkt 1 og 8 holder man henholdvis långiver og låntaker ansvarlig for å handle i befolkningens interesser. Det handler altså om at en långiver til eksempelvis ikke låner ut til en diktator som høyst sannsynlig ikke bruker pengene i befolkningens interesser. Punkt 6 krever dessuten at långiver følger FN sanksjoner som vi i dag ser mot blandt annet Zimbabwe. 


Punkt 5 og 12 setter krav til at låntaker og långiver må undersøke hvilke mulige konsekvenser det kan ha å fører det gjeldene prosjektet ut i livet. Handler det for eksempel om utvinning av naturressurser kan de ha store miljømessige konsekvenser. På denne måten kan man hindre lån til prosjekter som er skyld i landran, nedhuggning av regnskog og mye mer som vi dessverre ser eksempler på i dag. 


Punkt 7 og 15 handler om hva som bør skje om låntaker likevel ikke kan betale tilbake lånet sitt. Tidligere har man tvunget låntaker til å betale tilbake og herved tvunget låntaker ut i ennå dypere gjeld. Långiver har også hatt en tendens til å selge lånet videre til gribbefonder som har presset virksomheten eller landet til det ytterste for å få pengene med renters rente i kassen. På statsnivå har dette presset stater til å kutte i helse og utdanning for befolkningnen. Dette er ikke en bærekraftig løsning, og det er derfor kjærkommen med rettningslinjer som ønsker at låntaker og långiver arbeider sammen om å finne en ansvarlig løsning.

Som nevnt er FN-prinsippene fortsatt i oppstartsfasen og er ikke blitt implementert i det internasjonale systemet. Trolig vil det ta lang tid før FN-prinsippene eller lignende rettningslinjer følges av alle, men det er positivt å se tilnærmelser som dette for ansvarlighet på internasjonalt plan.

Se alle prinsippene her: http://slettgjelda.no/filestore/Principles.pdf

Innlegg av Nina Dalgas Vesterager, medlem av Handelsutvalget i Spire.

Har du stemt? Hvis ikke, er det ikke lenge til du må bestemme deg for det partiet du vil gi din stemme til.  Et viktigere spørsmål er, skal du stemme? Det håper vi i Spire at du skal! Fordi din stemme betyr noe for Norge, og andre valg som blir tatt på vegne av Norge. Du er en borger, og du betyr noe for dine medborgere i- og utenfor Norge. Med andre ord så har du innflytelse, og den kan du bruke til å utfordre norske politikere til å ta bærekraftige valg på vegne av Norge! Med miljø og rettferdighet i tankene.

Store deler av valgkampen har naturligvis handlet om viktige temaer som skole, helse og  økonomi.  Men som velger er det også nødvendig å tenke på de utenrikspolitiske valgene partiene vil ta, deriblant hva slags handel og investeringspolitkkk partiene ønsker å føre.  Og ikke minst hvordan Statens Pensjonsfond Utland, på folkemunnet kjent som oljefondet, skal disponeres.  Dette er et viktig tema for oss som Spirer og som velgere.  De fleste har nok allerede tittet gjennom valgprogrammene til de ulike partiene, kanskje  uten å se godt nok på akkurat dette temaet. Derfor ønsker vi med dette blogginnlegget gi de ubestemte velgerne et innsyn i hva slags investeringer de ulike partiene vil foreta med SPU.

Vi i Spire er opptatt av at norsk handel og investeringspolitikk skal være rettferdig, etisk,  bærekraftig og i tråd med menneskerettighetene.

Vi i Spire er opptatt av at norsk handel og investeringspolitikk skal være rettferdig, etisk, bærekraftig og i tråd med menneskerettighetene.
(Bilde lånt fra NRK Super)

Vi i Spire er opptatt av at norsk handel og investeringspolitikk skal være rettferdig, etisk,  bærekraftig og i tråd med menneskerettighetene.  De fleste partiene er heldigvis enige med oss om dette, men har ulike meninger og tilnærminger på hvordan dette skal gjøres.  Høyre er opptatt av at  oljepengene skal brukes på en forsvarlig måte, samtidige som det er viktig for dem å ikke svekke konkurranseevnen, og opprettholde bredden i norsk næringsliv. I sin handlingsplan har Høyre også det de kaller et generasjonsperspektiv. I Arbeidetpartiets program har de en lik tilnærming som Høyre både når det gjelder forsvarlighet, og bærekraftighet i forhold til generasjoner. Men der Høyre kun legger vekt på forsvarlighet i forhold til hvordan oljepengene skal brukes, har AP  også et perspektiv om etikk når det gjelder utenlandsinvesteringer, der de også  legger vekt på i sitt program om etiske retningslinjer som sier noe om hva det ikke skal investeres i, blant annet våpenindustri og tobakksindustri. I både Venstres og SVs programmer vektlegges etikk i  utenlands investeringspolitikk. I 2012 fremmet Venstre et forslag i Stortinget om hvordan etikken kan styrkes i SPU. I forslaget vektlegger partiet også miljøetikk som en viktig del av retningslinjene i investeringspolitikken. SV har på samme måte som Venstre et fokus på miljø i sin politikk, men også et fokus på en bedre og mer åpen investeringspolitikk.

Mer konkret ser vi store forskjeller mellom partiene når det gjelder etikkarbeidet og investeringer i utviklingsland. Venstre, KRF, SV og Miljøpartiet de Grønne går alle inn for å tilføre Etikkrådet mer ressurser, noe som er et krav Spire støtter. Venstre skriver i sitt partiprogram at de vil ta i bruk “Best-i-klassen-filtrering” for deler av Oljefondets portefølje. Dette er ganske likt vårt og store deler av sivilsamfunnets krav om positiv filtrering av selskaper i risikosektorer slik at det kun investeres i de mest bærekraftige selskapene.

Vi i Spire er ikke de eneste som er opptatt av dette temaet. Menneskerettighetsorganisasjonen FIAN har spurt partiene hvordan de stiller seg til Etikkrådet, og svarene kan du lese her. Våre gode venner i Attac har også opprettet et solidaritetsbarometer, der de stiller spørsmål ved de (u)etiske retningslinjene til Oljefondet. Mer om dette kan du finne både her og her.

Størrelsen på Oljefondet gjør at Norge kan lede arbeide internasjonalt for en mer ansvarlig investeringspraksis. Oljefondet har stort potensiale for å bli mer bærekraftig ved å øke investeringene i fornybare energikilder og trekke seg ut av fossile selskaper som bidrar til klimaendringer. Ikke minst kan Oljefondet sende et budskap ved å kun investere i selskaper som respekterer menneskerettigheter, matsikkerhet og miljø. Dette er vår visjon og vi håper at vi kan jobbe med Regjeringen og Stortinget for å realisere dette etter valget.

Skrevet av Farhiya Osman fra Handelsutvalget i Spire