I forbindelse med Spires høstkampanje, #StoppNorskLandran, arrangerte vi debattmøte om Oljefondets etiske retningslinjer når det gjelder landran. Det ble en givende debatt, med politikere som for en gangs skyld ikke brukte taletiden på å hakke på hverandre. Et engasjert publikum på nærmere 50 personer stilte også mange gode spørsmål. Brita Brekke representerte Spire i panelet. Med seg hadde hun Sigvat Brustad, som jobber med forskningsprosjektet Governing Food Supply Chains (GoFood) tilknyttet Norsk senter for bygdeforskning, Erik Fløan fra Unge Høyre og Jakob Egeland fra Sosialistisk Ungdom.

Brita, som var kampanjeleder forrige gang Spire satte landran på agendaen, begynte med å dele av sine erfaringer fra feltarbeidet hun gjorde i Tanzania og Mosambik den gangen. Der så hun eksempler på småbønder som mistet levebrødet sitt uten å få noe særlig i kompensasjon. Disse bøndene har som regel ingen eierrettigheter på jorda selv om de har bodd der i generasjoner. Så kommer store internasjonale selskaper og lover å bygge veier, skole og arbeidsplasser mot at de får kjøpe eller leie jorda. I mange tilfeller blir det aldri bygd noen skole og de ser ofte ikke noe til den jobben.

Det var flere både i panelet og blant publikum som talte varmt for å innføre positiv screening, spesielt i bransjer som har ekstra høy risiko for menneskerettighetsbrudd. Dette gjelder for eksempel palmeolje, der oljefondet per i dag investerer i flere selskaper som er anklaget for landran. Positiv screening betyr at vi vurderer etikken i selskapene før vi investerer i stedet for etterpå. Brita foreslo at oljefondet heller burde investere i jordbrukssamvirker enn for eksempel disse palmeoljeselskapene.

Sigvat tok til orde for at oljefondet burde investere større i de selskapene de investerer i slik at de har større muligheter til å påvirke selskapet i en mer etisk retning. Fra ungdomspolitikerne var det kanskje ingen store overraskelser. Erik mente det var viktig med likebehandling. Det er vi i Spire helt enige i; det er bedre å trekke seg ut av både Sime Darby og Bolloré Group i stedet for bare en av dem. Han pekte også på symboleffekten det kan gi ovenfor andre investorer når Oljefondet trekker seg ut fra et selskap. Men viktigst av alt; en sunn markedsøkonomi. Jakob trakk fram mangelen på åpenhet rundt beslutningsprossessene om uttrekk av investeringer fra selskap. Og han mente at vi burde investere mer i land med sterke fag- og bondeorganisasjoner.

Changemaker mener at Etikkrådet, som skal passe på etikken i oljefondet, burde gis beslutningsmyndighet om uttrekk, i stedet for at Finansdepartementet har siste ord. Representanten fra Høyre påpekte at dette kan være en svekkelse av demokratiet, fordi Etikkrådet ikke er demokratisk valgt. Derfor er Spires krav at man innfører en maksfrist på tre måneder for Finansdepartementets behandling av tilrådning fra Etikkrådet. Men som en publikumer (kan det ha vært en Changemaker?) påpekte da hun stilte sitt spørsmål, NBIM er heller ikke demokratisk valgt. Alt i alt virket det som de fleste var for positiv screening, mer åpenhet, kortere behandlingstid og klarere retningslinjer.

Lokallaget feiret suksessen med middag- og dokumentarkveld dagen etterpå. Vi så Land Rush – Why Poverty? mens vi spiste kake. Utover kvelden gikk diskusjonen etterhvert over på mange andre ting. Alt fra mellom-menneskelige forhold i en materialistisk verden til kriger i både nær og litt fjernere fortid. Våre politiske fokusområder er jo tross alt ikke i en boks som er upåvirket av andre ting. Alt henger sammen. Det er derfor jeg er med i Spire som evner å se de store sammenhengene.

Innlegg av Hans Inge Alander, Leder av Spire Trondheim.

Har du stemt? Hvis ikke, er det ikke lenge til du må bestemme deg for det partiet du vil gi din stemme til.  Et viktigere spørsmål er, skal du stemme? Det håper vi i Spire at du skal! Fordi din stemme betyr noe for Norge, og andre valg som blir tatt på vegne av Norge. Du er en borger, og du betyr noe for dine medborgere i- og utenfor Norge. Med andre ord så har du innflytelse, og den kan du bruke til å utfordre norske politikere til å ta bærekraftige valg på vegne av Norge! Med miljø og rettferdighet i tankene.

Store deler av valgkampen har naturligvis handlet om viktige temaer som skole, helse og  økonomi.  Men som velger er det også nødvendig å tenke på de utenrikspolitiske valgene partiene vil ta, deriblant hva slags handel og investeringspolitkkk partiene ønsker å føre.  Og ikke minst hvordan Statens Pensjonsfond Utland, på folkemunnet kjent som oljefondet, skal disponeres.  Dette er et viktig tema for oss som Spirer og som velgere.  De fleste har nok allerede tittet gjennom valgprogrammene til de ulike partiene, kanskje  uten å se godt nok på akkurat dette temaet. Derfor ønsker vi med dette blogginnlegget gi de ubestemte velgerne et innsyn i hva slags investeringer de ulike partiene vil foreta med SPU.

Vi i Spire er opptatt av at norsk handel og investeringspolitikk skal være rettferdig, etisk,  bærekraftig og i tråd med menneskerettighetene.

Vi i Spire er opptatt av at norsk handel og investeringspolitikk skal være rettferdig, etisk, bærekraftig og i tråd med menneskerettighetene.
(Bilde lånt fra NRK Super)

Vi i Spire er opptatt av at norsk handel og investeringspolitikk skal være rettferdig, etisk,  bærekraftig og i tråd med menneskerettighetene.  De fleste partiene er heldigvis enige med oss om dette, men har ulike meninger og tilnærminger på hvordan dette skal gjøres.  Høyre er opptatt av at  oljepengene skal brukes på en forsvarlig måte, samtidige som det er viktig for dem å ikke svekke konkurranseevnen, og opprettholde bredden i norsk næringsliv. I sin handlingsplan har Høyre også det de kaller et generasjonsperspektiv. I Arbeidetpartiets program har de en lik tilnærming som Høyre både når det gjelder forsvarlighet, og bærekraftighet i forhold til generasjoner. Men der Høyre kun legger vekt på forsvarlighet i forhold til hvordan oljepengene skal brukes, har AP  også et perspektiv om etikk når det gjelder utenlandsinvesteringer, der de også  legger vekt på i sitt program om etiske retningslinjer som sier noe om hva det ikke skal investeres i, blant annet våpenindustri og tobakksindustri. I både Venstres og SVs programmer vektlegges etikk i  utenlands investeringspolitikk. I 2012 fremmet Venstre et forslag i Stortinget om hvordan etikken kan styrkes i SPU. I forslaget vektlegger partiet også miljøetikk som en viktig del av retningslinjene i investeringspolitikken. SV har på samme måte som Venstre et fokus på miljø i sin politikk, men også et fokus på en bedre og mer åpen investeringspolitikk.

Mer konkret ser vi store forskjeller mellom partiene når det gjelder etikkarbeidet og investeringer i utviklingsland. Venstre, KRF, SV og Miljøpartiet de Grønne går alle inn for å tilføre Etikkrådet mer ressurser, noe som er et krav Spire støtter. Venstre skriver i sitt partiprogram at de vil ta i bruk “Best-i-klassen-filtrering” for deler av Oljefondets portefølje. Dette er ganske likt vårt og store deler av sivilsamfunnets krav om positiv filtrering av selskaper i risikosektorer slik at det kun investeres i de mest bærekraftige selskapene.

Vi i Spire er ikke de eneste som er opptatt av dette temaet. Menneskerettighetsorganisasjonen FIAN har spurt partiene hvordan de stiller seg til Etikkrådet, og svarene kan du lese her. Våre gode venner i Attac har også opprettet et solidaritetsbarometer, der de stiller spørsmål ved de (u)etiske retningslinjene til Oljefondet. Mer om dette kan du finne både her og her.

Størrelsen på Oljefondet gjør at Norge kan lede arbeide internasjonalt for en mer ansvarlig investeringspraksis. Oljefondet har stort potensiale for å bli mer bærekraftig ved å øke investeringene i fornybare energikilder og trekke seg ut av fossile selskaper som bidrar til klimaendringer. Ikke minst kan Oljefondet sende et budskap ved å kun investere i selskaper som respekterer menneskerettigheter, matsikkerhet og miljø. Dette er vår visjon og vi håper at vi kan jobbe med Regjeringen og Stortinget for å realisere dette etter valget.

Skrevet av Farhiya Osman fra Handelsutvalget i Spire