Ås lokallag


After a structural change in the local group representatives and a long process of planning campaigns for the spring semester, Spire Ås is now packed with new and old ambitious Spirer full on track into a successful semester.

Spire ÅS 1

Last Thursday evening about 50 interested students came together to listen to our first official seminar on the topic „Salmon Farming and Aquaculture“.

Trond Storebakken, Prof. in Aquacultural Science and Agriculture, and Ian Bryceson, Prof. of Marine Biology and Aquaculture, both professors at NMBU, gave interesting presentation about sustainability aspects on different aquaculture practices, inputs and outcomes.

Spire ÅS 2

Trond Storbakken presented an overview over fish feed and its sustainability characteristics focusing on challenges in phosphor cycles and the need to increase plant based fish feed. Looking at a sustainable way to produce fish feed he concluded with suggesting possible protein sources that should be used, such as marine co-products and non-food ingredients.

Spire ÅS 3

Ian Bryceson gave us an introduction on the history of aquaculture in which we learned about the most relevant aquacultures and species used globally. Followed by a comparison of industrialized aquaculture practices used in most industries such as salmon farming and integrated polyculture systems, such as VAC (Vuon-Ao-Chuong), he presented a very good picture about current challenges, but also possible solution with regards to sustainable practices.

Spire ÅS 4

Spiced up with stories and pictures about their research both presentation gave us insights with very different angles, which led to a lively discussion among the professors and the students, but it also raised important question like how do we define sustainability? How do we see the right way for our future. What is possible and how can we achieve it?

Spire ÅS 5

But to say it with the words of Ian Brysecon, «luckily there are engaged people like Spire, that try to have an impact even if they are a small group compared to the population of Norway“. And even if it seems that most current practices are driven by profit maximization rather than sustaining the environment – raising awareness, learning about alternatives and challenging current systems are possible instruments everyone can use to make a change!

And with these words we are looking forward in expectations to our next seminar is tomorrow, Friday, dealing exactly with the question of our future politics – the main Spire campaign this year „Framtidsombudet – Ombudsperson for Future Generations“ the 28th of March in Ås! Welcome everyone!

Writen by Stephanie Degenhardt, from Spire’s local chapter in Ås.

With the start of the new semester, a lot of snow and gradually longer days, the new board in Spire Ås has been elected. The annual meeting was a success. Many active members of our local chapter showed up and there was a high willingness to participate in the new board. Siri, the former president of Spire Ås, held the meeting and after approval of the annual report of 2013 and the new plan for 2014, the voting process took place. Among the about fifteen members, nine were nominated for four positions in the board: president, vice president, economic responsible and board member. The voting process was democratic, the nominees presented themselves and each of them could give one vote (secret) for each position. We had a lot of fun and it was quite exciting!

From the left: Juliana, Stephanie, Hilde Maria, Aurora

From the left: Juliana, Stephanie, Hilde Maria, Aurora

The new board in Spire Ås is as follows:

President: Aurora Mæhle Førland

Vice president: Stephanie Dagenhardt

Economic responsible: Juliana Sporsheim Maisto

Board member: Hilde Maria Fredsted

The new elected are very enthusiastic and are looking forward to the semester to come. Workgroups, seminars, debates, social events and much more will be organized from us in Spire Ås. We are going to focus on environmental awareness, agriculture, water and gender issues related to the environment. We welcome any student who wants to participate in our activities. It is gonna be a great spring.

Timeline for springs activities

Timeline for springs activities

Finally, a special thank to Siri Eikerol who has done a great and impressive job!

 

I samanheng med Spire sin haustkampanje #StoppNorskLandran arrangerte Spire Ås eit seminar torsdag 26.september. Det var eit av fleire arrangement den veka som tok for seg tema rundt landran. Seminaret i Ås fokuserte på berekraftige landbruksinvesteringar og ville setje lys på ulike syn og måtar å sjå dette temaet.

God stemning mellom paneldeltakarane allereie! Debatten var alt godt igang :)

God stemning mellom paneldeltakarane allereie! Debatten var alt godt igang 🙂

 

Som ein introduksjon til seminaret fortalte kampanjekoordinator Eivind kort om kampanjen og målet med den.

 

Kampanjekoordinator Eivind fortel om #StoppNorskLandran kampanjen

Kampanjekoordinator Eivind fortel om #StoppNorskLandran kampanjen

 

I panelet hadde me tre deltakarar. Poul Wisborg frå UMB, Øystein Botillen frå Yara og Aksel Nærstad frå Utviklingsfondet.

Sjølv om tonen var god, vart debatten heit mellom deltakarane

Sjølv om tonen var god, vart debatten heit mellom deltakarane

 

Poul introduserte omgrepet landran og risikoen for dette når selskap og andre land investerer i jord i fattige land. Han nemnde både svekka lokal matvaresikkerheit og brotne lovnader om kompensasjon som typiske problem som kan oppstå under slike investeringar. Han gav også uttrykk for stor skepsis til jordbruksindustrien si evne til ta omsyn til småbønder, sidan deira fremste fokus er profitt.

Øystein fortalte om korleis Yara har utvikla seg dei siste åra. Han la vekt på at investeringar i landbruk er viktig for Afrikanske land, men at investeringane må vere gjort på ein ansvarleg og god måte. Ein god global dialog er viktig for å sikre dette og her kan Yara spele ein viktig rolle. Elles har Yara to framgangsmåtar når dei investerer i jordbruk. Dei kombinerer sal av kunstgjødsel med den naudsynte kunnskapen til å bruke det. Dei støtter også opp under jordbruksnæringar som inkluderer småbønder som treng tilgang til marknader.

Aksel la vekt på kor viktig småbøndene er både for lokal matsikkerheit og for det biologiske mangfaldet. Jordbruket burde ha fokuset på småskala drift, der ein bruker lokale resursar og tek vare på mangfaldet. Han åtvarar mot det han kalla «the old way» som innebær storskala monokulturar og plantasjar. Dei siste 60 åra har jordbruket mista 75% av diversiteten og jorda har vorte degradert. Dette kan ikkje halde fram seier Nærstad! Han utrykkte også skepsis til Yara si evne til å vere ein pådrivar for berekraftige metodar, når deira hovudmål er å auke salet av kunstgjødsel.

Mykje folk møtte opp på Spire Ås sitt første seminar!

Mykje folk møtte opp på Spire Ås sitt første seminar!

Det var over 60 personar som møtte opp på Spire Ås sitt første seminar dette semesteret! Mange internasjonale studentar tok turen og det var folk i alle aldrar. Med salen full av engasjerte mennesker, god kake og godt program var stemninga på topp denne torsdagskvelden.

Godt med kake på ein torsdags ettermiddag

Godt med kake på ein torsdags ettermiddag

 

Etter programmet vart mange ståande att for å diskutere og få med seg enda litt meir informasjon om Spire. Mange signerte oppropet mot landran den kvelden 😀 Dette er tydeligvis noko som engasjerer på Ås! Spire Ås har masse anna kjekt på programmet utover hausten. Så me gler oss til ein fin og innhaldsrik haust!

Då er undervising starta og semesteret er i gong. Sjølv om UMB er ein liten utdanningsinstitusjon er engasjementet og drivkrafta hjå studentane ikkje noko mindre her enn andre stader, kanskje heller tvert om!

Spires stand på Graskurset vart godt besøkt.

Graskurset er hendinga der alle nye studentar får innsikt i dei ulike aktivitetane, foreiningane og lokallaga som finst blant studentmassane, deriblant Spire Ås. Med noko drahjelp frå Kjernegruppa og andre Spire-medlem fekk vi spreidd ordet om både Spire og komande informasjonsmøte på Ås. Interessa var stor og maillista har sjeldan vore så lang.Dei oppmøtte verka interesserte og fleire gode spørmål dukka opp.

Vi på Ås vil halde fram med å arrangere gode seminar, engasjerande debattar, sosiale kveldar utover hausten og gjerne med haustkampanjen Landran som ein raud tråd gjennom det heile. Planen for arrangementa er ikkje heilt satt enno, det skal dei nye medlemma få lov å vere med å bestemme, men eg er sikker på at det blir ein spennande haust.

Vel møtt til dei nye medlemma og vel møtt til dykk som er ute etter å få meir kunnskap – det blir mykje bra på Ås i haust!

Innlegg av Siri Eikerol, leiar ved Spire Lokallag Ås. Fotograf: Lina Hamre.

Ja, det kan vi lure på! Framtidsombudet hadde kanskje revet seg i håret hvis den visste at vi i Ås er flere titalls personer som nyter et festmåltid av kastet mat hver fredag på «Framtidskafeen». Men forhåpentligvis dratt på smilebåndet av engasjerte elever som snur det til en positiv opplevelse og sprer et viktig budskap.

Godt oppmøte på Spires arrangement på Framtidskafeen.

Godt oppmøte på Spires arrangement på Framtidskafeen. Foto: Johan Borgenvik.

Med initiativ fra lokallaget til Framtiden i våre hender er Framtidskafeen en populær hendelse i Ås. Noen henter mat utgått på dato fra forskjellige dagligvarebutikker, mens andre frivillige roterer og lager mat til ofte over 50 sultne studenter hver fredag. Hver uke er det et spesielt tema på programmet med forskjellige organisasjoner eller personlige initiativer. Kriteriet er at det skal fremme en mer bærekraftig verden og til nå har det blant annet vært om bytte av frø, meditasjon og buddhisme, permakultur,  og forrige fredag var det Spire sin tur:

Hva ville framtidsombudet sagt om norsk jordbrukspolitikk?

Mari Gjengedal fra kampanjeutvalget var en av de inviterte.  Jordbruk vil naturlig være et av de viktigste temaene for framtidsombudet mener Mari, og vi er vel de fleste enige i det. Fokuset er blant annet på bevaring av jordsmonn, matsikkerhet til framtidens generasjoner, bioenergi og bærekraftig produksjonsmetoder.

Markus Brun Hustad fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk. Foto: Johan Borgenvik.

Markus Brun Hustad fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk. Foto: Johan Borgenvik.

Markus Brun Hustad fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk fylte på begeret med å påpeke at lønnen til bønder er altfor lav og at makten må forflytte seg fra de store matvarekjedene til de som faktisk gjør all jobben og sitter med et enormt press for å klare seg økonomisk. Samtidig som bonden sitter igjen med veldig lite, krever det norske samfunnet billigere mat og flere valgmuligheter.  Med et press om lav-kostnads-produksjon som ikke helt står i stil til naturens måte å dyrke mat på mener Markus at en av løsningene kan være at vi alle dyrker litt hver der det er mulig – nok med en vinduskarm! – for å se prosessene og gleden av å følge ting som vokser, følelsen av spise det man selv har dyrket og bidra til matsikkerhet.

Bjørn Gimming fra Norges Bondelag. Foto: Johan Borgenvik.

Bjørn Gimming fra Norges Bondelag. Foto: Johan Borgenvik.

Vi hadde også besøk av Bjørn Gimming, korn- og kjøttbonde og styremedlem i Norges Bondelag. Han startet med et historisk perspektiv av gården hans. Grunnlaget for hans daglige jobb ligger i 1500 års jordbruk. Tenk så mye arbeid som ligger bak en gård i dag. Han nevner topografi som en stor utfordring i Norge og som ikke gjør oss sammenlignbare med andre jordbruksland, som for eksempel USA. Han fremstiller Norge som et unikt land med jordbruksforhandlinger hvert år og sier det jevnt over er fint å være bonde i Norge selv om det er mange forhold som gjør det utfordrende. Selvforsyningsgraden er altfor lav i Norge i dag, samtidig som vi må øke produksjonsmengde for å fø alle etter hvert. Med kort vekstsesong, høye kostnader, små gårder og lite dyrkbar jord gir det mange utfordringer. Bjørn tror ikke på noen drømmesituasjon i Norge, han vil heller være realistisk. Nordmenn må verdsette maten mer, få en større forståelse for produksjon og be etter kvalitet og ikke sluke salgstriks av dårlig billigmat.

Skrevet av Charlotte Bratberget Jensen, medlem i Spire Ås

Leder i Spire Ås, Siri Ekerol, var med å arrangere Framtidskafé 12.april.

Leder i Spire Ås, Siri Ekerol, var med å arrangere Framtidskafé 12.april. Foto: Johan Borgenvik.

Hva skal vi leve av etter oljen? Hvorfor skjer ikke utfasingen av oljen raskere når vi med dagens utvinningstempo er på vei mot 5-6 grader oppvarming? Hva kan vi gjøre for å bidra i riktig retning? Det var kjente spørsmål som dukket opp på Energiseminaret i Ås, men de er fortsatt like høyaktuelle. Og i ettertid sitter vi igjen med både håp, entusiasme og frustrasjon.

energiseminaret_logo

8. og 9. mars arrangerte studenter ved UMB et seminar om fornybar energi i Ås, og her var selvfølgelig flere Spirer med og arrangerte! Ca. 140 studenter deltok, hvorav rundt 40 var fra andre læresteder enn UMB. Og i ettertid ble vi enige om at det gjerne skulle vært flere! For dette var noe så mange som mulig burde fått med seg. Seminaret hadde hele tiden som mål å fokusere på løsninger, og da særlig innenfor temaene energieffektivisering, tilrettelegging mot et bærekraftig samfunn, og teknologiens potensiale i klodeforvaltningen. Det er klart at vi samtidig ble påmint at verden er i krise, men hva hjelper det å gjenta det i det uendelige? De fleste som deltok var smertelig klar over at noe må gjøres, så hva var poenget med å gjennomgå en nihilistisk deppefase før vi diskuterte løsninger? Ikkeeksisterende. Det var derfor herlig befriende at vi tidlig fikk mulighet til å bli enige om at det ikke var et alternativ å gi opp. Verden trenger studenter innenfor bærekraft og fornybar energi!

Og dette mantraet gikk igjen i alle de interessante foredragene og ideverkstedene som var på agendaen. Samtlige var givende, men undertegnede har likevel lyst å trekke fram noen favoritter.

Helge Ryggviks bok "Til siste dråpe". Omslag: Aschehoug.

Omslag: Aschehoug.

Min første umiddelbare favoritt var tredjemann ut på talerstolen. Dette var historikeren Helge Ryggvik, forfatter av boka «til siste dråpe», og kanskje en av dem i Norge som har best kjennskap til den norske oljebransjens historie. Han kunne berette om hvordan staten i utgangspunktet tenkte å spare mest mulig av utvinningsgevinsten, men at de ved hver eneste økonomiske motgang de siste 40 årene har gjort hele den norske økonomien mer og mer oljeavhengig. Vi fikk høre at videre utvinning var fullstendig bak mål, og at petroholikeren Borten Moe gjorde en begredelig jobb som statsråd. Rekordsøt musikk for en ung miljøstudents ører, med andre ord. Ryggvik må også ha sneket inn noen sterke retoriske grep på et tidspunkt, for det var nesten så et par melankolske erkjennelsestårer presset seg på. Jeg resirkulerer en hashtag for å oppsummere i korte trekk hva jeg satt igjen med i etterkant: #HelgeRyggvikForPresident.

Kjetil Stake fra Sahara Forest Project fikk lov å avslutte fredagens foredragsrekke. Han snakket om SFP generelt, og spesielt om pilotprosjektet deres i Qatar. Som kjent pågår en ørkenspredning på kloden, og de høyteknologiske løsningene som Stake og SFP presenterte for å motvirke denne spredningen, fascinerte voldsomt. Men spørsmål dukket selvfølgelig opp. For eksempel angående prosjektets bruk av kunstgjødsel, og at sponsoren Yara avfeide eventuelle problemer med fosfortilgang i framtida. Uansett spennende fremgang på den fronten!

Lørdag startet så med en innføring om begrepet «nudging» av en av de mer kjente i foredragsrekka, Gunnhild Stordalen. Hun fortalte også om firmaet sitt «GreeNudge», og hvordan de jobber for å «nudge» folk i retning av ressursbesparende valg i hverdagen. Hun viste til flere eksempler hun hadde jobbet med, blant annet at noe så simpelt som at forminsking av tallerkenstørrelsen på et av Petter Stordalens hoteller hadde redusert kastingen av mat betydelig! Nok en påminnelse om at alle monner drar.

Gunhild Stordalen om "GreeNudge" og tallerkenstørrelser.

Gunhild Stordalen om «GreeNudge» og tallerkenstørrelser.

Neste høydepunkt handlet om lokal utvikling og fornybar energi i utviklingsland. Her presenterte Inge Stølen (TrønderEnergi) og Hanne Cecilie Geirbo (UiO) henholdsvis et relativt stort vannkraftprosjekt i Uganda, og et pilotprosjekt med solceller i en landsby i Bangladesh. Vannkraftprosjektet økte den totale kraftkapasiteten til Uganda med flere prosentpoeng, mens solcelleprosjektet derimot hadde andre mål. Der var tanken mer å se hva man kunne få til med begrensede midler for å gi et lokalsamfunn helt elementær tilgang til strøm. En mobilleverandør var med på sponsorsiden, da mange innbyggere i utviklingsland har anskaffet mobil, men ikke alltid mulighet til å lade den. Begge veldig spennende innsynsvinkler, med fokus på å inkludere lokalbefolkningen i høy grad i utviklingen av prosjektene.

Engasjement for fornybarsamfunnet. Foto: Black Rock Solar

Engasjement for fornybarsamfunnet! Foto: Black Rock Solar

Seminaret ble avsluttet med en debatt om overgangen til fornybarsamfunnet. Ordstyrer var Ragnar Øygard, instituttleder for Handelshøyskolen ved UMB, og panelet besto av Arild Hermstad (FIVH), Petter Heyerdahl (UMB) og Anne-Beth Skrede (LO). De tre debattantene skulle legge frem tre virkemidler de mente må til for å akselerere overgangen til fornybarsamfunnet. Her fikk vi høre mye bra, men også mye vi har hørt før. Blant annet at forbruket må ned, og at det må bli lønnsomt å være “grønn”. Heyerdahl minnet oss i tillegg på de store mulighetene med geotermisk energi, altså å hente energi fra jordas indre, en så å si uttømmelig energikilde. Men er det for godt til å være sant? Er det bare oljelobbyen og mangel på vilje som hindrer oss i å ta i bruk en energikilde som på mange måter er tilgjengelig over hele jordkloden? Og som nærmest er utømmelig? Hovedargumentet som kommer i mot, er at det ikke er lønnsomt. Men som vi vet: Muligens veldig lønnsomt for menneskeheten hvis man ser lengre enn neste valgperiode. Og nettopp dette er noe jeg sitter igjen med etter energiseminaret: Politikere og myndigheter må tørre å se lengre enn 4-8-20 år frem i tid. Store omveltninger bør skje så raskt som mulig. Vi har bare en klode! Og selv om seminaret var partipolitisk uavhengig, oppsummerer Heyerdahls avsluttende ord på en god måte hva som må til: “Gå hjem til ditt lokale Fremskrittsparti, og gjør det du må!”.

Energiseminarets nettside.

Resten av årets program kan du se her.

PS. 4 studenter skrev i etterkant av seminaret en kronikk som de fikk på trykk i Dagbladet. Les den her! 

Skrevet av Ruben Buchmann for Spire Ås