Framtidsombudet


De aller fleste klimaforskerne er enige om at vi må skifte kurs for å unngå katastrofale klimaendringer. Spire, utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, mener at et Framtidsombud kan bidra til dette.

For mange av oss i Norge oppleves ikke klimaendringene som en stor trussel, kanskje fordi det foreløpig ikke har direkte innvirkning på livene våre. Andre steder i verden derimot, er det annerledes. Våren 2010 bodde jeg fire måneder hos en familie i en landsby i Nepal. Jeg ble tatt imot med åpne armer, og fikk et lite innblikk i hvordan livet på den nepalske landsbygda kan være. I denne landsbyen lever de av å dyrke jorda, i likhet med omtrent 80 % av Nepals befolkning.

Landsby i Nepal. Foto: Helle Aune Brastein.

Landsby i Nepal. Foto: Helle Aune Brastein.

Jeg var der på en tid av året hvor det normalt regner mye hver dag. På denne tiden blir det plantet ris og hirse. Landsbyens beboere er helt avhengig av regnet for at plantingen skal bli vellykket, men mange dager var det stekende sol i stedet for regn. Planting av ris måtte bli utsatt de dagene regnet uteble. Konsekvensen av at regnet kommer sjeldnere, er at det blir mindre mat å høste.

Folk snakket mye om regnet. Det virket som det var til stor bekymring at det ikke kom når det skulle. Jeg ble fortalt at klimaet de siste ti årene hadde forandret seg mye. De har fått varmere vær, mindre regn, og snøen i fjellene, som er deres ferskvannskilde, smelter.

Dette er bare et eksempel, et lite sted av mange steder rundt om i verden hvor mennesker opplever klimaforandringene på kroppen. Dette er ikke en forestilling om noe som kan skje en gang i framtiden, men noe som skjer akkurat nå. Vi har allerede fått mer ekstremvær, tørke og flom, skogbranner og tap av biologisk mangfold. Hvordan vil det bli i framtiden? Ifølge The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan temperaturen i verden i verste fall nå 5-6 grader høyere enn dagens temperatur hvis vi ikke reduserer klimautslippene nok. Dette vil kunne skje allerede i slutten av dette århundret.

Klimaet i Nepal har forandret seg mye de siste ti årene. Foto: Helle Aune Brastein.

Klimaet i Nepal har forandret seg mye de siste ti årene. Foto: Helle Aune Brastein.

Hva innebærer egentlig dette? Mark Lynas er journalist for National Geographic, og har studert flere tusen vitenskapelige artikler som omhandler dette. Han videreformidler noen skremmende konklusjoner. Hvis temperaturen stiger 5-6 grader vil jordkloden sannsynligvis være ulevelig for mennesker, og 95 % av livet på jorda vil kunne bli borte. Jordkloden har vært i denne tilstanden før – for 251 millioner år siden.

Dette kan være vanskelig å ta inn over seg. Den gode nyheten er derimot at det er fullt mulig å unngå det! Det jobbes mye for å begrense klimautslipp, og det finnes god forskning som viser at vi kan klare å begrense temperaturøkningen til under 1,5 grader. Jo raskere vi handler, jo billigere blir det på lang sikt.

De som rammes hardest av klimaforandringene er i dag fattige mennesker fra fattige land. Det er også de som har bidratt minst klimaendringene. Norge et rikt land, mye på grunn av petroleumsvirksomhet som har ført til store utslipp av CO2. Jeg mener derfor at Norge har et ekstra ansvar for framtiden. Ikke bare et moralsk ansvar, det er også nedfelt i Grunnlovens paragraf 110b. Der står det at vi skal bruke naturens ressurser på en forsvarlig måte slik at også de som kommer etter oss kan få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling ble i 1987 definert av Brundtlandkommisjonen som ”en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Likevel blir mange beslutninger tatt for nålevende generasjoner uten å tenke på framtiden. I 2011 ble over 120 milliarder kroner investert i oljesektoren. Til sammenlikning ble 6,7 milliarder investert i fornybar energi. Ressurser som kunne blitt brukt til å utvikle bærekraftig og miljøvennlig teknologi blir i stedet brukt på noe som gir kortsiktig økonomisk gevinst. Dette er ikke rettferdig overfor de som kommer etter oss, og synes å være i strid med både Brundtlandkommisjonen og Grunnloven.

Mange ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn, men er usikre på hva som egentlig er bærekraftig. Mye informasjon om miljø og klima er utilgjengelig for allmennheten da den ofte er teknisk og faglig avansert. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til den tilgjengelige informasjonen. Et eksempel på dette er en sak som blir viktig foran høstens valg, nemlig oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Politikere fra alle partier argumenterer for sitt syn i saken ut fra miljøhensyn. Dette så vi blant annet i ”Debatten” som gikk på NRK 8. februar. SV’s Audun Lysbakken og Venstres Trine Skei Grande vil la oljen ligge av hensyn til naturen i området, og for å begrense Norges bidrag til verdens CO2 utslipp. FrP’s Ketil Solvik-Olsen mener at man begrenser verdens CO2 utslipp ved å tillate oljeboring, og argumenterer for dette ved å si at norsk olje og gass er renere enn utenlandsk. Fra andre kilder kommer det fram at dette virker misvisende, da kun 2 % av CO2 utslipp fra oljevirksomhet skyldes utvinning, mens 98 % kommer fra forbrenning. Det ikke lett å vite hvilke uttalelser som er basert på uavhengig forskning og hvilke som er politisk retorikk.

Hvordan kan politikerne vise handlekraft? Spire foreslår at det skal opprettes et nasjonalt framtidsombud. Framtidige generasjoners stemme kan selvfølgelig ikke høres. Derfor er det viktig at vi har et ombud som kan tale deres sak, og som kan hjelpe oss med å ta det ansvaret vi har overfor våre etterkommere på alvor.

Et framtidsombud vil kunne hjelpe politikerne i å handle langsiktig. Det er mange som forsker på klima og miljø, men det finnes i dag ingen kanal som kan bidra til at disse blir hørt av politikerne. For å handle bærekraftig er det av og til nødvendig at politikere tar upopulære valg. Samtidig er de i en posisjon hvor det er vanskelig å ta slike valg, fordi de er avhengig av velgernes stemmer for å bli gjenvalgt. Et framtidsombud vil være i en bedre posisjon til dette, fordi det vil være politisk uavhengig. Ombudet vil kunne fungere som et bindeledd mellom forskning og politikk. Samtidig vil det kunne kvalitetssikre og formidle informasjon som er pålitelig, aktuell og forståelig for folk flest. Dette kunne vært til stor hjelp i en debatt om oljeboring, i likhet med andre saker som angår miljø og bærekraftig utvikling.

Foto: h.koppdelaney

Foto: h.koppdelaney

Mange vil kanskje si at miljø- og utviklingsorganisasjonene allerede fyller den rollen som et framtidsombud vil ha. Spire mener allikevel det vil være mange fordeler ved å ha et framtidsombud i tillegg til organisasjonene. Eksempelvis vil ombudet ha juridiske ressurser til å dra saker for retten, en mulighet som miljø- og utviklingsorganisasjoner vanligvis ikke har. Dette er en av mange grunner til at Spire og 21 andre organisasjoner mener at et framtidsombud er et nødvendig steg i retning mot et mer bærekraftig samfunn.

CO2 utslipp og klimaendringer har ingen landegrenser. Utslipp som gjøres i Norge får for eksempel negativ virkning på jordbruket i Nepal. Opprettelsen av et framtidsombud vil derimot bidra til å snu den negative sirkelen, og vise at vi i Norge klarer å tenke globalt ved å handle lokalt.

Skrevet av Helle Aune Brastein, Trondheim lokallag

Vi har jobbet hardt med kampanjen for Framtidsombud de siste 8 månedene, nå er det på tide å ta en pust i bakken og se tilbake på hva vi har fått til og hva som egentlig skjer med Framtidsombudet.

En av grunnene til at denne kampanjen er så fin, er at den presenterer en løsning, nemlig en måte å gjøre norsk politikk mer løsningorientert og framoverretta. For å få folk til å få øynene opp for Framtidsombudet har vi jobbet med å få politikernes oppmerksomhet og ikke minst folkets oppmerksomhet.

Allerede før kampanjelansering hadde vi flere organisasjoner i ryggen, og det er ikke tvil om at kravet om et framtidsombud er noe som er relevant for oss alle. Per dags dato har 21 organisasjoner stilt seg som støttespillere til kampanjen! Se listen over organisasjoner og skriv under oppropet for framtidsombud her!

Vi lanserte kampanjen med brask og bram på Parkteatret den 12. februar, dit kom Jostein Gaarder, Dråpe og Big Head, og ikke minst masse fine folk som virkelig gjorde festen for Framtidsombudet til en supermotiverende lansering.

Jostein Gaarder holder appell på fest for Framtidsombudet. Foto: Spire

Jostein Gaarder holder appell på fest for Framtidsombudet. Foto: Spire

Dråpe spilte nydelig musikk for oss på kampanjelanseringen. Foto: Spire

Dråpe spilte nydelig musikk for oss på kampanjelanseringen. Foto: Spire

Kampanjeleder Siv Maren Sandnæs snakker om at vi skylder våre etterkommere et Framtidsombud. Foto: Spire

Kampanjeleder Siv Maren Sandnæs snakker om at vi skylder våre etterkommere et Framtidsombud. Foto: Spire

Sàndor forteller at Framtidsombudet i Ungarn klarte å hindre at vannressursene ble privatisert. Foto: Spire

Sàndor forteller at Framtidsombudet i Ungarn klarte å hindre at vannressursene ble privatisert. Foto: Spire

I slutten av februar fikk vi besøk av Ungarns tidligere framtidsombud, Sàndor Fülöp. Han var verdens første framtidsombud og hadde mye interessant og fortelle oss om sitt arbeid i Ungarn. På dilemmaseminaret vi arrangerte den 27. februar ble det diskutert hvordan man kan ta hensyn til framtidige generasjoner i dagens politikk og Sàndor var en av innlederne.

Vi hadde osgå besøk av Asbjørn Aaheim fra Cicero som kunne fortelle oss at klimaendringer vil koste oss dyrt, og jo lengre vi venter jo dyrere vil det bli, noe framtidige generasjoner vil måtte betale for. Seminaret ble avsluttet med debatt hvor Kjetil Lund (AP) fra Finansdepartementet, Peter Gitmark, Asbjørn Aaheim og Mari Gjengedal fra Spire diskuterte Norges nasjonale politikk for bærekraftig utvikling. Debatten understreket det vi visste fra før: sivilsamfunn og forskere er ikke fornøyd med Norges innsats for bærekraftig utvikling og mener at noe må gjøres, og det nå! Politikerne mener at vi er relativt bedre enn andre land, og at det koster for mye å gjøre de tiltak som virkelig trengs.

Politikere kan noen ganger være vanskelige å ha med å gjøre, men ikke alle er totalt umulige! Vi har nemlig allerede to ungdomsparti i ryggen og har fått flere positive signaler fra stortingspolitikere og departementer. Og flere skal det bli, vi presenterer jo et konkret og godt konsept, og det hjelper mye at vi kan banke i bordet med en grundig og flott rapport som utreder hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et nasjonalt framtidsombud.

Rapporten finner du her! 

Allerede nå kan vi krysse av på nesten alle delmålene vi satte oss! Hovedmålet, å få på plass et framtidsombud, må vi bruke en del mer tid på å oppnå. Men vi kommer ikke til å gi oss! Foto: Spire

Allerede nå kan vi krysse av på nesten alle delmålene vi satte oss! Hovedmålet, å få på plass et framtidsombud, må vi bruke en del mer tid på å oppnå. Men vi kommer ikke til å gi oss! Foto: Spire

Da vi begynte arbeidet med kampanjen for omtrent åtte måneder siden satte vi  noen mål for oss selv, vi visste jo at det å skape oppmerksomhet rundt et helt nytt konsept og ikke minst det å (få gjennomslag for å) opprette en ny institusjon er noe som tar tid og hardt arbeid.

Selv om Framtidsombudet ikke er på plass enda har vi har altså fått til ganske mye. Vi har skapt oppmerksomhet, fått flere viktige organisasjoner til å støtte kampanjen, vi er i stadig dialog med politikere, og har fått oppmerksomhet i media og på sosiale medier. Vi har skrevet en fin rapport og ikke minst satt i gang en viktig debatt!

Vi sier oss grådig fornøyde så langt, men kampen er ikke over enda! Skriv under på oppropet for framtidsombud, lik Framtidsombudet på Facebook og hjelp oss å få forankret hensynet til framtidige generasjoner i dagens politikk!

 

PS: Om du fortsatt skulle være i tvil om hvorfor vi trenger et framtidsombud, sjekk ut:

Skrevet av Siv Maren Sandnæs, kampanjeleder

2490_461905oslo-skyline

Bor du her? Foto: google.com

Spire i Oslo, det er vel utvalgene, kjernegruppen og kampanjegruppen… eller?

Det finnes faktisk noe som heter Oslo lokallag – og hvis DU er en Spire som bor i Oslo, så er du faktisk medlem, enten du vil det eller ei! Lokallaget er en sosial møteplass og en læringsarena for alle Spirer i Oslo.

Nå har vi nettopp kommet gjennom årets travleste Spireuke! Mandag stod vi på stand på Blindern. Tirsdag lanseringsfestede vi for Framtidsombudskampanjen på Parkteatret. Onsdag minglede og quizzede vi på Grønn Semesterstarstfest på Blindern. Fredag var vi på Landsråd. I helgen var det vinterseminar. Pfew! Og sa vi at vi har hatt to engasjerende torsdagsforum i år og, der vi hadde Framtidsombudsworkshop og Wikipediaworkshop?

Vi lover å arrangere masse kule workshops og torsdagsforumer i framtiden også – men det blir enda mer gøy hvis vi er flere, så ta og bli med! Kontakt oss på spire.oslo@gmail.com.

Som aktiv i Oslo lokallag får du:

  • Medbestemmelse over vår felles lærings- og lekeplass: Spire Lokallag Oslo
  • Mulighet for å bli godt kjent med flere deler av Spire
  • Erfaring med å arrangere workshops og events
  • Pluss: Garantert bærekraftig moro!

Vi er langt fra farlige, heller ganske snille faktisk, så om du er ny er lokallaget det perfekte stedet å begynne Spire-engasjementet ditt!

06.02.13Konsert_Åskafe

Konsert Ås café. Foto: Spire

Livet i Ås er skrudd på igjen etter julens dvalemodus. Lokallaget på stedet har lagt store planer for semesteret, og nå mellom besynderlige studentforeningers «infovors» håper Spire Ås lokallag å tiltrekke seg nye medlemmer. Vårsemesteret for Spire ser ut til å bli et godt semester og vi i Ås vet hva vi vil jobbe med.

En av de store kampsakene for en del foreninger på universitetet forrige semester har vært den mulige IKEA-utbyggingen på Delijordet i Vestby. Om nytten av et nytt varehus er stor nok til at jordvernet bør vike har vært middagsbordtema i mange små stuer rundt i området, men partene og ikke minst motstanden har i liten grad fått samlet seg og diskutert temaet. Ås lokallag, sammen med andre grønne foreninger i omegn, håper i løpet av kort tid å få samlet troppene til et åpent møte på universitetet.

Store deler av det resterende semesteret vil for Ås lokallag dreie seg om kampanjen for Framtidsombud. På hytteseminaret vårt i høst bestemte vi oss for å holde en seminarrekke kalt «Hva ville Framtidsombudet sagt om…». Da vi satt oss ned for å bytte ut de tre prikkene med et tema fant vi kjapt ut at det var mye å velge i. Det er så mye et nasjonalt Framtidsombud kan ta tak i. Hva ville for eksempel Framtidsombudet sagt om norsk landbrukspolitikk? Hva ville Framtidsombudet sagt om de manglende investeringene til fornybar energi og subsidieringen av oljenæringen? Og hva ville Framtidsombudet sagt om de norske bilaterale frihandelsavtalene? Vi jobber med flere temaer og vil invitere til spennende seminarer og debatter utover semesteret.

Maskineriet i Spires beste lokallag(?) maler på videre. Med nyvalgt styre, notatboka full av ideer og flere nye medlemmer har Ås’ beste forening(!) altså bestemt seg for at dette semesteret skal bli det beste semesteret noensinne.

Om du bor, studerer eller henger i Ås og vil engasjere deg i lokallaget, eller bare vil vite mer om hva vi driver med, så send vel en e-post til umb.spire@gmail.com!

– Øyvind, Spire Ås

Bilde

Med lansering på Spires nettsider, egen facebook-side og med rapport, brosjyre og nettside rett rundt hjørnet er Spires kampanjeutvalg godt i gang med Spires hovedkampanje i 2013, nemlig kampanjen for Framtidsombud. Har du lurt på hvordan det egentlig er å jobbe med en kampanje i Spire? I så fall er det bare å lese videre.

Spire har to kampanjer i året: én hovedkampanje på vårparten og én litt mindre kampanje på høsten. Tema for kampanjene bestemmes på Stormøte, Spires årsmøte og høyeste organ. Spires kampanjearbeid er som regel todelt: vi jobber både informasjonsretta, gjennom å drive opplysningsarbeid, og politisk, gjennom å påvirke politikere. Hver kampanje har et overordna mål. For eksempel er det overordnede målet til kampanjen for Framtidsombuds å få på plass et nasjonalt Framtidsombud som kan sikre og ivareta fremtidige generasjoners interesser og rettigheter. I den forbindelse driver vi nå med lobbyarbeid gjennom møter, seminar-invitasjoner og skriver innspill til de ulike partienes partiprogram.

I tillegg driver vi med informasjonsskapende arbeid gjennom avisinnlegg, sosiale media, film, foredrag og arrangementer (debatt, konsert o.l.). I tiden fremover vil Framtidskampanjen jobbe for å få flere medieutspill på trykk, få en god og informativ nettside, produsere film og promotere arrangementene våre. Blant annet har vi allerede skrevet en appell i magasinet PUTSJ som kan leses her. Av arrangementer vil det allerede førstkommende fredag (25. januar kl. 12) arrangeres alliansemøte om Framtidsombud i regi av Spire og Utviklingsfondet.

Selv om det er et eget utvalg som jobber kontinuerlig med kampanjen er det noe vi ønsker at hele Spire skal være med på.  Lokallag, utvalgene, medlemmer og andre som er interesserte i det vi driver med er veldig velkomne til å bidra til kampanjen. Sist torsdag (17. januar) var alle invitert til Framtidsombud-workshop. Nye og gamle spirer var på plass i Spires kontorlokaler i Grensen 9 for å spise middag og diskutere hvordan kampanjen for Framtidsombud kan bli best formidla til flest mulig folk. Kampanjeleder Siv Maren Sandnæs innledet kort om kampanjen. Deretter ble vi inndelt i fire ulike grupper som hver skulle arbeide med ideer tilknyttet kampanjen. Av ideene som kom frem var ulike stunts man kan gjøre for å vekke oppmerksomhet, forslag til sanger, medieutspill og mye mer.

Bilde

Det å jobbe med kampanje i Spire er vanvittig gøy, utfordrende og spennende. Man får bred innsikt i politiske prosesser, får jobbet informasjonsretta, samarbeida med en haug av kloke ildsjeler og ikke minst får man bidratt til å trekke samfunnet litt lenger i den retningen vi ønsker at det skal være. Kort oppsummert: kampanjearbeid i Spire anbefales på det varmeste. 🙂

Kom på kampanjelansering på Parkteatret 12. februar kl. 19, så får du en smakebit!

-Lise Weltzien, Spires kampanjeutvalg

Sjekk denne filmsnutten laget av Future Justice om hvordan et Framtidsombud kan hjelpe politikere til å tenke langsiktig og smart!

– Siv Maren Sandnæs

« Forrige side