august 2013


Sommeren er på hell, og vi har vært skikkelig heldige med været dette året! Noen har kanskje vært på ferie til sydligere strøk, andre på interrail i Europa, noen har nok vært på hytta på Sørlandet, mens andre igjen har holdt seg hjemme og hatt en flott bysommer. Det har vært deilig med sol, sommer og fint vær!

Vi i Handelsutvalget har hatt en herlig Spiresommer med mye på agendaen. Som noen kanskje har fått med seg, lanserer vi landrankampanje den 23. september, og har brukt sommeren til planlegging og rapportskriving.

Vi begynte tidlig i sommer med en liten kampanjeskolering fra tidligere Handelsutvalgsmedlem Brita Brekke (nåværende informasjons-og organisasjonsmedarbeider i LAG) på gresset foran Villa Eika på Blindern. Brita var med i kampanjeutvalget i 2010 mot landran, og hadde mange gode tips og erfaringer om kampanjearbeid som vi har tatt med oss videre.

Spire Handelsutvalger

Kampanjeleder Eivind Breidlid var også på Changemakers sommerleir i Kristiansand for å snakke om landran og vannran sammen med Paul Garside fra FIVAS og Aurelia Van Eeden fra UMB

Spire Handelsutvalget - Kampanjesommer - Changemaker sommerleir

Ellers har vi hatt møter der vi har drevet kampanjearbeid med påfølgende grilling i parken.

Her tar vi en liten pause med litt mat, strålende sol og godt selskap.

Spire handelsutvalget - Kampanjesommer - planlegging av Kampanjen: Stopp Norsk Landran
….Endelig med kampanjelogoen på plass! #StoppNorskLandran

Spire handelsutvalget - #StoppNorskLandran
Vi gleder oss helt vilt til kampanjelansering den 23. september på Kulturhuset. Hold av datoen, og følg med på facebooksida vår for mer info!

Skrevet av Maren Trones, koordinator i Handelsutvalget i Spire

Då er undervising starta og semesteret er i gong. Sjølv om UMB er ein liten utdanningsinstitusjon er engasjementet og drivkrafta hjå studentane ikkje noko mindre her enn andre stader, kanskje heller tvert om!

Spires stand på Graskurset vart godt besøkt.

Graskurset er hendinga der alle nye studentar får innsikt i dei ulike aktivitetane, foreiningane og lokallaga som finst blant studentmassane, deriblant Spire Ås. Med noko drahjelp frå Kjernegruppa og andre Spire-medlem fekk vi spreidd ordet om både Spire og komande informasjonsmøte på Ås. Interessa var stor og maillista har sjeldan vore så lang.Dei oppmøtte verka interesserte og fleire gode spørmål dukka opp.

Vi på Ås vil halde fram med å arrangere gode seminar, engasjerande debattar, sosiale kveldar utover hausten og gjerne med haustkampanjen Landran som ein raud tråd gjennom det heile. Planen for arrangementa er ikkje heilt satt enno, det skal dei nye medlemma få lov å vere med å bestemme, men eg er sikker på at det blir ein spennande haust.

Vel møtt til dei nye medlemma og vel møtt til dykk som er ute etter å få meir kunnskap – det blir mykje bra på Ås i haust!

Innlegg av Siri Eikerol, leiar ved Spire Lokallag Ås. Fotograf: Lina Hamre.

Spire jobber aktivt for etableringen av et Framtidsombud. For andre år på rad er Framtidsombud Spires hovedkampanje.

Spire jobber aktivt for etableringen av et Framtidsombud. For andre år på rad er Framtidsombud Spires hovedkampanje.

Kampen for opprettinga av eit framtidsombod er Spire sin hovudkampanje også for 2014! Etter at Spire i år tok til orde for etableringa av ein ombodsperson for framtidige generasjonar, har me fått med oss over 30 andre sivilsamfunns- organisasjonar. Ombodet skal ha som oppgåve å fremja rettferd mellom generasjonar og jobba for å sikra langsiktig politikk og grunnleggjande rettar for etterkomarane våre.

Framtidige generasjonar vil merka til det fulle konsekvensane av politiske avgjersler tekne i dag. Det vil påverka deira moglegheiter til å møta økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringar. Det har også blitt rekna på at jo lengre me ventar med å setje i gang klimatiltak, jo dyrare vil det bli. Ei meir langsiktig politisk tilnærming vil difor vera fordelaktig for både noverande og framtidige generasjonar.

Miljølovnadane haglar frå dei ulike partia fram mot stortingsvalet. Erfaring viser at langsiktige omsyn til miljøet fort blir ignorert til fordel for ynskje om kortsiktig økonomisk og politisk gevinst. Framtida er difor sjeldan lenger vekke enn neste val. Det er naudsynt å etablera ein politisk uavhengig institusjon som kan hjelpa dei som tar avgjerslene til å tenkja langsiktig. Dette organet skal ha stor fagleg integritet, det skal kunna knyta ulike fagmiljø og sektorar saman, det skal ha innsyn i alle saker som angår feltet, og det skal ta initiativ og til utgreiingar og undersøkingar.

Noreg har vore ein viktig aktør internasjonalt for å setja berekraft, miljø og klima på dagsorden. Me har også underskrive og ratifisert dei fleste internasjonale miljøavtalar. Det var FN sin Verdskommisjon for miljø og utvikling, leia av tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland, som i 1983 fyrst definerte berekraftig utvikling. I deira sluttrapport ”Vår felles framtid” blir konseptet definert som utvikling som sikrar behova til den noverande befolkninga utan at dette går ut over grunnlaget til framtidige generasjonar til å dekka sine behov.

Etableringen av et Framtidsombud handler om solidaritet mellom generasjoner, og å i vareta ressurser og goder til de som kommer etter oss.

Etableringen av et Framtidsombud handler om solidaritet mellom generasjoner, og å i vareta ressurser og goder til de som kommer etter oss.

Framtidige generasjonar kan ikkje uttala seg. Dei kan ikkje røysta ved val og dei har inga økonomisk eller politisk makt. Konseptet om eit ombod går nettopp ut på at ein offentleg institusjon kan bli oppretta når ein enkeltperson eller gruppe manglar tilstrekkeleg sterke talspersonar i politikken. Noreg var det fyrste landet i verda som oppretta eit barneombod, og har no åtte ombod til saman. Me bør no halda i hevd omdømet vårt som eit føregangs-land innanfor sosiale rettar og miljø og oppretta eit framtidsombod.

Det er fyrste gongen Spire vel same hovudkampanje to år på rad, og me er no i startfasen av å vidareutvikla kampanjen. Grunnlaget er lagt av den førre kampanjegruppa, noko som gir den nye kampanjegruppa stor fridom i val av verkemiddel. Kampanjegruppa treng framleis engasjerte folk. Ta gjerne kontakt dersom dette er noko du (eller nokon du kjenner) er oppteken av, og om du kan forplikta deg til litt ettermiddags- og kveldsarbeid framover hausten. Me ynskjer dine innspel i kampanjearbeidet! Du vil få arbeidserfaring, møta engasjerte og hyggelege folk, og få moglegheita til å vera med å betra strukturar i det norske systemet og livsgrunnlaget for komande generasjonar.

Høyrest dette interessant ut? Ta kontakt med kampanjeleiar Lina Hamre på tlf: 924 29 868 eller på mail: hamre.lina@gmail.com

Les meir om kampanjen her.

Innlegg skrevet av Line Hamre & Synneva Laastad fra  Spires kampanjegruppe.

Blide Spirejenter på stand

Blide Spirejenter på stand

Da er høsten nesten kommet og et nytt Spire-semester er i gang. Det begynte med stand på Høyskolen i Oslo og Akershus. Kine, koordinatoren for klimautvalget i Spire og jeg møttes på kontoret for å bære plakater, flyere og en stor roll-up. Vi ankom Pilestredet med tunge vesker og var forberedt på bra stand ute i det fine været. Det jeg ikke hadde tenkt så mye på var vind. Det var det en god del av. Roll-upen blåste ned en del ganger og vi spredde en del informasjon (les; kort som ble tatt av vinden). Løsningen ble steiner fra blomsterbedet, som selvsagt ble lagt tilbake igjen etterpå altså.

Vi møtte veldig mange hyggelige studenter da vi sto på stand. Det kan være at vi maste litt hull i hode på dem siden Spire driver med så mye forskjellig. Jeg innså også at jeg hadde mye info innabords, så da er det ikke så lett å stoppe alltid. Men de vi snakket med smilte likevel.

Kine i action på Spirestand

Kine i action på Spirestanden utenfor HiOA

På stand er det mye improvisasjon i begynnelsen. Det kan fort bli en del merkelige ord eller setninger som egentlig ikke gir mening. Som for eksempel få-frem-stemmene-fra-sør-arbeid. Tror jeg egentlig mente nord/sør-informasjonsarbeid. Jeg prøvde også å reklamere med at Spire har veldig mange jenter til to gutter. Vil evaluere den taktikken siden.

 

Håper uansett vi fikk noen til å ville gå på infomøtet på HiOA onsdag 28. August.

Skrevet av Mari Aspen, internasjonalt ansvarlig i Spire

Spire Trondheim - Meeting at Annas Cafe

Meeting at Annas Kafé

If you are a new student in Trondheim this fall, you’ve probably heard that there are a lot of student organizations here. Or if you don’t know that yet you will soon see it. This year we have the parliamentary elections on top of it, so the political parties are going to be all over you. It might be a little hard to choose which organization to join in this swarm. If you don’t speak Norwegian it gets even harder to find a suitable group. That’s why I write this to make it easier for you to make the right choice. In Spire Trondheim we haven’t used English in our meetings before, but if we get any English speaking members we can start doing that.

So why should you choose Spire? The rich countries consumes up to 10 times as much natural resources as poor countries. And the development countries are the ones that are suffering most from climate change. Spire is working for a just and sustainable distribution of the world’s resources. We aim to examine the big connections that create injustice. Therefore, we focus on the environment, food safety and international trade. Spire influences politicians in Norway and internationally to create change. We work with youth in the South and run information campaigns to inspire Norwegian youth to action. We are the Development Fund’s youth organization.

In Trondheim, Spire has usually been cooperating with other organizations in the area, and this is also characterizing our activities the upcoming semester. First of all we are focusing on the parliamentary elections together with a lot of other organizations in an alliance called “Klimavalg 2013” (= climate election 2013). Our goal is to get climate change and climate action up on the agenda, both among politicians and voters. After that we are cooperating with our “mother organization”, the Norwegian Development Fund, on a campaign called “Superbonden” (= The Super Farmer).

Spire’s main campaign this semester is about land grabbing. China, other rich countries and large companies are buying land areas in Africa and South America to produce food for its own population. The small farmers that have been living on those areas for generations don’t have any papers or other evidence to prove their rights. The job they were offered as a compensation for loosing their land areas doesn’t always exist. Spire Trondheim and Café NorthSouth is collaborating to arrange a debate meeting about land grabbing in the end of September.

We have one meeting a week in our local chapter to plan future events. Sometimes we also gather up and eat dinner together (usually vegetarian), and maybe watch a movie or go and grab a beer. If you join us you should set aside some space in the calendar for the autumn seminar in Oslo. There you can get to know the rest of Spire and learn a lot about the subjects we are working with. Our facebook page is called Spire Trondheim, so you are welcome to like us.

At last, on behalf of Spire Trondheim I would like to wish you a good semester!

Written by Hans Inge Alander, Leader of Trondheim local chapter

Workshop-deltakerne lister opp noen av grunnene til hvorfor de ble aktive i Spire

Workshop-deltakerne lister opp noen av grunnene til at de ble aktive i Spire

Og hvorfor skal man bli medlem og / eller aktiv i Spire? Dette var noen av de store og ganske essensielle spørsmålene som skulle besvares på kveldens verve-workshop. Det var ikke bare-bare, Spire er jo så mye!

Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt, med saker knyttet til klima, matsikkerhet og handel. Vi er opptatte av solidaritet og en mer lik og rettferdig fordeling av ressurser og goder. Vi arrangerer debatter og workshops, bedriver informasjonsarbeid og politisk påvirkning, deltar på internasjonale konferanser og forhandlinger, gjennomfører kampanjer hver vår og høst, og mye mer for å nå våre mål. Hvordan oppsummerer man egentlig dette i en kort og presis «elevator pitch»?

Etter litt brainstorming, diskusjon og drøfting kom vi frem til en fin liten oppsummering av hva Spire er og gjør:

Spire er en organisasjon for unge mennesker som vil jobbe med informasjonsspredning og politisk påvirking for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vi jobber med temaene mat, klima og handel på nasjonalt og internasjonalt nivå, og arrangerer f.eks debatter, kampanjer og deltar på konferanser.

Vi brainstormet oss frem til en kort oppsummering av hva Spire er og gjør

Vi brainstormet oss frem til en kort oppsummering av hva Spire er og gjør

En rask gjennomgang av hvorfor de enkelte workshop-deltakerne hadde blitt med i Spire, avdekket at det også var mange forskjellige grunner som lå bak. Det ble blant annet nevnet at man ble med i Spire for å:

-Bygge nettverk og få organisasjonserfaring
-Bli kjent med likesinnede, få nye venner og ha det gøy
-Lære mer om temaer man er opptatt av og tilegne seg ny og nyttig kunnskap
-Ta action og jobbe med viktige saker
-Jobbe med politisk arbeid og påvirke makthaverne

Mange gode grunner til å engasjere seg i Spire med andre ord!

Er du interessert i å høre mer om det vi driver med, hvordan vi jobber, og hva du kan få ut av å engasjere deg? Kom på et av infomøtene vi arrangerer i høst: Spire-Infomøte på HiOA 28.august eller Spire-Infomøte på UiO 4.september.

Innlegg av Marianne Granum, medieansvarlig i Spire.