Trommene slår og en gruppe kvinner synger og danser til vår ære. Malawiere vet å få gjestene til å føle seg velkomne. Meg og Aase Lømo, styreleder i Utviklingsfondet, er på prosjektbesøk i sentrale Malawi. Vi besøker en liten landsby, langt fra allfarvei, hvor Utviklingsfondet arbeider gjennom partnerskapsorganisasjonen TAPP, Trustees Of Agricultural Promotion Programme.

Foto: Spire

Sangen stillner etter hvert og landsbyen viser oss stolt rundt. Med litt veiledning har landsbyen lukket matgapet og styrket matsikkerheten til innbyggerne. I Malawi slutter en stor andel av befolkningen seg til gruppen mennesker som lever uten matsikkerhet. En undersøkelse, utarbeidet på husholdnivå, avdekker at så mange som 63% av alle hushold i Malawi med kvinnelig overhode rapporterer om et utilstrekkelig matinntak, tilsvarende tall for hushold med mannlig hovedforsørger er 55%. Ernæringsbehovet blir i all hovedsak dekket gjennom egenproduksjon av mais. Spesielt fattige småbønder har en svært ensidig diett. Dette kommer tydelig frem av det malawiske uttrykket «If you have not eaten sima (maize porridge) today, you haven’t eaten» og ordspråket «Maize is life».

Foto: Spire

Gjennom Utviklingsfondets prosjekt fokuseres det på å sikre forekomsten av mat, både gjennom å styrke kvaliteten på maisavlingene, men også å diversifisere til andre sorter. Bøndene har fått opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder og fått kunnskap om at kompost og husdyrgjødsel kan være et reelt alternativ eller et godt supplement til kostbar kunstgjødsel.

Foto: Spire

TAPP har også gitt landsbyen en gruppe geiter. Når vi ankommer landsbyen står de innelåst i et pinnehus hevet halvannen meter over bakken. Denne anretningen sørger for at dyrene er beskyttet for rovdyr samtidig som det er lett å samle ekskrementene som brukes til naturgjødsel. Landsbyboerne forklarer at de nyter godt av geitene på flere måter; de får både kjøtt, melk og gjødsel. Geitedriften er med på å berike kostholdet og jordsmonnet. Geitekillingene som geitene får gis videre til en nabolandsby når antallet har nådd det tilsvarende som de selv fikk utdelt. På denne måten sørger man for at praksisen sprer seg og at prosjektet lever videre selv etter at NGOene har trukket seg ut av området.

Denne landsbyen er ikke enestående, i løpet av mitt to ukers opphold i Malawi har jeg hatt gleden av å besøke mange tilsvarende landsbyer som har lagt om landbruksdriften til bærekraftige metoder. Jeg føler meg privilegert som har fått anledning til å delta på denne turen. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske mennesker og lært så mye i samtale med disse bøndene.

– Frauke Heivand (politisk nestleder i Spire)